Tag: Mass

  • Isang Araw sa Buhay ng Isang Musikera ng Simbahan

    Isang Araw sa Buhay ng Isang Musikera ng Simbahan

    Alas-tres ng madaling araw. Maririnig mo nang tumutunog ang celphone/alarm clock mo. Ang sarap pa sana matulog, pero ayaw mong ma-late ulit. Bumangon ka at nanalangin na bigyan ka ng lakas para sa araw na ito ng Panginoon. Naligo pero hindi na muna kumain bilang paghahanda sa Misa at Komunyon. Madalas, problema ang pagpunta sa…

  • Musings on a First Friday mass

    by The Former Sapphist. A transgendered woman who’s well in his 60s sat about five rows in front of me. His broad shoulders, drooping, showed how much weight he carried. In another seat, a man crouched and sobbed like a boy who skinned his knees. He buried his face in his palms while beside him…